شکل دهی فلزات

شکل دهی فلزات

نقطه قوت اصلی این شرکت در زمینه شکل دهی فلزات است. این شرکت در اکثر فرایندهای شکل دهی مانند کشش، کشش عمیق، شکل دهی چرخشی، فرایندهای کوبش، فرایندهای مرتبط با محصولات لوله ای شکل مانند نورد، نورد پیلگر، هونینگ و ماشینکاری و پرداخت سطح داخل لوله، فرایند پیلینگ و ساخت دستگاه ها و قالبهای شکل دهی فلزات تجربیات ارزنده پژوهشی و صنعتی کسب نموده است.